Shahram Karimi

Shahram Karimi

HR Data Manager, People Analytics, QBE